THÔNG TIN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG TIN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH

* Năm 2023:
- Thông Báo số 65/TB-STNMT ngày 17/11/2023 về việc Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 Về việc Phê duyệt thành phần hồ sơ, mức thu tiền bán hồ sơ và thời gian bán, nộp hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023. Xem chi tiết, PL1, 45 mỏ đấu giá./.
- Quyết định số 1557/QĐ-STNMT ngày 16/11/2023 Về việc Phê duyệt tiêu chí xét chọn hồ sơ của các cá nhân, tổ chức nộp tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 Về việc ban hành suất đầu tư thực tế, Dự toán Đề án thăm dò khoáng sản, tổng vốn đầu tư Dự án đầu tư khai thác khoáng sản và năng lực tài chính tối thiểu của 45 điểm mỏ đã được UBND tỉnh ban hành kế hoạch đấu giá năm 2023. Xem chi tiết, PL1, PL2./.

- Thông Báo số 55/TB-STNMT ngày 25/9/2023 về Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023. Xem chi tiết./.
Thông Báo số 46/TB-STNMT ngày 02/8/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 45 điểm mỏ khoáng sản (Theo Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023). Xem chi tiết, PL1, PL2PL3./.
- Quyết định số 1219/QĐ-STNMT ngày 31/7/2023 Về việc ban hành tiêu chí đánh giá, chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023. 
Xem chi tiết, PL./.
- Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023. Xem chi tiết, PL1, PL2./.

* Năm 2021:
- Thông Báo Số 106/TB-STNMT ngày 21/12/2021 về kết quả không trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 và nhận hoàn trả tiền đặt trước. Xem chi tiết./.
- Thông Báo Kết quả xét chọn hồ sơ, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. (Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá), Xem chi tiết
Mo H01-08, Mo H09-15./.
- Quyết định số 821/QĐ-STNMT ngày 10/11/2021 Về việc Phê duyệt tiêu chí xét chọn hồ sơ của các cá nhân, tổ chức nộp tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 819/QĐ-STNMT ngày 05/11/2021 Về việc Phê duyệt quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. Xem chi tiết
tại đây./.
- Thông báo số 73/TB-STNMT ngày 27/10/2021 Về việc Thông báo Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. Xem chi tiết
tại đây./.
- Quyết định số 795/QĐ-STNMT ngày 26/10/2021 Về việc phê duyệt kết quả xét chọn tổ chức đấu giá tài sản điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. Xem chi tiết
tại đây./.
- Quyết định số 4231/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 Về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021. Xem chi tiết
tại đây./.
- Thông báo số 67/TB-STNMT ngày 14/10/2021 vv Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xem chi tiết
tại đây./.


* Năm 2020:
- Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng - cát tô) diện tích 5,1ha tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Xem chi tiết tại đây.
- Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 vv công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng - cát tô) diện tích 03ha tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ. Xem chi tiết tại đây.
- Thông báo số 105/TB-STNMT ngày 18/11/2020 vv Thông báo kết quả các đơn vị không trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 - đợt 2 và nhận hoàn trả tiền đặt trước. Xem chi tiết tại đây. và phụ lục./.
- Thông báo số 104/TB-STNMT ngày 18/11/2020 vv Thông báo trả hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng - cát tô) tại thôn Xuân Bình, Xuân Phương, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, diện tích 03ha. Xem chi tiết tại đây.
- Thông báo số 103/TB-STNMT ngày 18/11/2020 vv Thông báo trả hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng - cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5.1ha. Xem chi tiết tại đây.
- Thông báo số 102/TB-STNMT ngày 18/11/2020 vv Thông báo trả hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng - cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5.1ha. Xem chi tiết tại đây.
- Thông báo số 101/TB-STNMT ngày 18/11/2020 vv Thông báo trả hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng - cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5.1ha. Xem chi tiết tại đây.
- Quyết định số 776/QĐ-STNMT ngày 11/11/2020 vv Phê duyệt Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây. ( Kèm Phụ lục)
- Thông báo số 99/TB-STNMT ngày 09/11/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng – cát tô) tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, diện tích 5,1ha. Xem chi tiết tại đây.
- Thông báo số 98/TB-STNMT ngày 09/11/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát vàng dùng trong xây dựng – cát tô) tại thôn Xuân Bình, Xuân Phương, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, diện tích 03ha. Xem chi tiết tại đây.
- Thông báo số 96/TB-STNMT ngày 30/10/2020 vv Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 - đợt 2 đối với 02 mỏ cát tô tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ và xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Xem chi tiết tại đây.
- Quyết định số 752/QĐ-STNMT ngày 29/10/2020 vv Phê duyệt tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 - đợt 2 cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây.
- Công văn số 7315/UBND-KT ngày 30/10/2020 vv đẩy nhanh tiến độ đấu giá 02 mỏ cát thuộc xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ và xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Xem chi tiết tại đây./.
- Công văn số 2692/STNMT-TNKS ngày 29/10/2020 vv đề xuất đấu giá mỏ cát tô tại huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 93/TB-STNMT ngày 23/10/2020 vv Thông báo kết quả các đơn vị không trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 và nhận hoàn trả tiền đặt trước. Xem chi tiết tại đây. ( Kèm Phụ lục)
- Thông báo số 201/TTĐGTS  ngày 12/10/2020 vv Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 725/QĐ-STNMT ngày 16/10/2020 vv Phê duyệt thành phần hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 - đợt 2. Xem chi tiết tại đây. (Phụ lục 1, Phụ lục 2Phụ lục 3)
- Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 vv Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 - đợt 2. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 678/QĐ-STNMT ngày 30/9/2020 vv Phê duyệt Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 vv Phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 vv Phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá của các mỏ khoáng sản để lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 81/TB-STNMT ngày 18/9/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 02ha tại sông An Lão, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 80/TB-STNMT ngày 18/9/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 02ha, tại sông Kim Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 18/9/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 1,94ha, tại sông An Lão, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 78/TB-STNMT ngày 18/9/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 3,2ha, tại sông An Lão, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 77/TB-STNMT ngày 18/9/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 4,7ha tại sông Kôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 18/9/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thời gian nộp tiền đặt trước và thời gian đấu giá Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, diện tích 03ha tại sông Kôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 18/9/2020 vv Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản 02 mỏ sét làm gạch ngói tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 47/TB-STNMT ngày 23/6/2020 vv Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 vv Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 432/QĐ-STNMT ngày 19/6/2020 vv Phê duyệt thành phần hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020. Xem chi tiết tại đây./.
- Thông báo số 41/TB-STNMT ngày 11/6/2020 vv Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá điều hành phiên đấu giá khai thác khoáng sản năm 2020 cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 404/QĐ-STNMT ngày 08/6/2020 vv phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá điều hành phiên đấu giá khai thác khoáng sản năm 2020 cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây./.

* Năm 2019

4. Thông báo số 53/TB-STNMT ngày 26/7/2019 v/v Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 - năm 2019. Xem tại đây./.

3. Quyết định số 419/QĐ-STNMT ngày 25/7/2019 v/v phê duyệt hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 - năm 2019. Xem tại đây./.

2. Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 20/6/2019 v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để chuyên nghiệp điều hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 - năm 2019 cho Sở TN&MT. Xem tại đây./.

1. Thông báo số 35/TB-STNMT ngày 22/5/2019 v/v thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 - năm 2019. Xem tại đây./.

* Năm 2018

10. Thông báo số 68/TB-STNMT ngày 24/12/2018 v/v Thông báo các đơn vị không trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018-đợt 2 và nhận hoàn trả tiền đặt trước. Xem tại đây./.

9. Quyết định số 556/QĐ-STNMT ngày 04/12/2018 v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018. Xem tại đây./.

8. Thông báo số 52/TB-STNMT ngày 07/12/2018 v/v Thông báo thời gian đấu giá và nộp tiền đặt trước của đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết./.

7. Thông báo số 51/TB-STNMT ngày 07/12/2018 v/v Thông báo kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết./.

6. Thông báo số 24/TB-STNMT ngày 20/6/2018 vv Thông báo bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ vật liệu trên đoạn tuyến đường Ngo Mây nối dài, tp. Quy Nhơn. Xem tại đây./.

5. Thông báo số 22/TB-STNMT ngày 12/6/2018 vv Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá khoáng sản mỏ vật liệu trên đoạn tuyến đường Ngo Mây nối dài, tp. Quy Nhơn. Xem tại đây./.

4. Quyết định số 222/QĐ-STNMT ngày 06/6/2018 vv Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá khoáng sản mỏ vật liệu trên đoạn tuyến đường Ngo Mây nối dài, tp. Quy Nhơn. Xem tại đây./.

3. Quyết định số 211/QĐ-STNMT ngày 29/5/2018 của Sở TNMT tỉnh Bình Định về việc quy định các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xem chi tiết./.

2. Thông báo số 09/TB-STNMT ngày 08/5/2018 v/v thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Chi tiết xem tại đây./.

1. Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm tạm tính, tiền đặt trước và bước giá của mỏ vật liệu trên đoạn tuyến đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.

----------------------------------

* Năm 2017

15. Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường và cát khuôn đúc tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

14. Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kôn, xã Tây Xuân, xã Bình Hòa và thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

13. Thông báo số 53/TB-STNMT ngày 19/12/2017 V/v thời gian đấu giá và nộp tiền đặt trước của đấu giáquyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.

12. Thông báo số 52/TB-STNMT ngày 19/12/2017 về Kết quả xét chọn hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.

11. Quyết định số 525/QĐ-STNMT ngày 05/12/2017 của Sở TN&MT Bình Định về việc phê duyệt Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.

10. Thông báo số 48/TB-STNMT ngày 28/11/2017 của Sở TN&MT Bình Định về việc kết quả chào thầu dịch vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.

9. Thông báo số 46/TB-STNMT ngày 24/11/2017 của Sở TN&MT Bình Định về việc Bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.

8. Quyết định số 502/QĐ-STNMT ngày 24/11/2017 v/v Phê duyệt thành phần hồ sơ mời đấu thầu quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.

7. Quyết định số 495/QĐ-STNMT ngày 17/11/2017 v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây./.

6. Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 07/11/2017 của Sở TN&MT Bình Định về việc phê duyệt mức thu tiền bán hồ sơ mời tham gia bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.

5. Thông báo số 39/TB-STNMT ngày 23/10/2017 của Sở TN&MT Bình Định về việc nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem chi tiết tại đây./.

4. Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Bình Định V/v phê duyệt giá khởi điểm tạm tính, bước giá và tiền đặt trước của các mỏ theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./. 

3. Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. Xem chi tiết tại đây./.

2. Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

1. Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng 6 tháng đầu năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 12 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An (phân khu 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023.
Xem chi tiết./.
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

27/KH-STNMT

Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi

Thời gian đăng: 04/07/2024

lượt xem: 26 | lượt tải:11

25/KH-STNMT

Kế hoạch tập huấn, phổ biến nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 60 | lượt tải:19

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 1258 | lượt tải:22

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:18

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:29
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay9,886
  • Tháng hiện tại282,024
  • Tổng lượt truy cập8,411,726
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây