Công khai ngân sách của Sở TN&MT

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2024
STT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc Loại công khai Nội dung văn bản
1 Sở Tài nguyên và Môi trường Dự toán - Quyết định số 182/QĐ-STNMT ngày 15/05/2024 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 151/QĐ-STNMT ngày 23/04/2024 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 107/QĐ-STNMT ngày 25/03/2024 V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (phần dự toán kinh phí chưa có chủ trương của UBND tỉnh cho phép thực hiện) của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 93/QĐ-STNMT ngày 18/03/2024 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1643/QĐ-STNMT ngày 30/12/2023 V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết  PL1, PL2./.
- Quyết định số 1637/QĐ-STNMT ngày 29/12/2023 V/v phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9./.
Quyết toán   
2 Khối Văn phòng Sở Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2024 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 97/QĐ-STNMT ngày 20/03/2024 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 01/QĐ-STNMT ngày 04/01/2024 V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết  phụ lục./.
Quyết toán  
3 Chi cục Quản lý đất đai Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2024 của Chi cục quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 12/QĐ-CCQLĐĐ ngày 09/01/2024 Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Chi cục quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán  
4 Chi cục Bảo vệ môi trường Dự toán - Quyết định số 362/QĐ-CCBVMT ngày 17/05/2024 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2024 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
Quyết toán  
5 Trung tâm Phát triển quỹ đất Dự toán - Quyết định số 107/QĐ-TTPTQĐ ngày 10/6/2024 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách  năm 2024 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 83/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/4/2024 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn
 ngân sách  năm 2024 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2024 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 63/QĐ-TTPTQĐ ngày 19/3/2024 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách  năm 2024 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 15/QĐ-TTPTQĐ ngày 01/3/2024 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn
 ngân sách  năm 2024 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 01/QĐ-TTPTQĐ ngày 03/01/2024 v/v công bố công khai
dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán  
6 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2024 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 141/QĐ-TTQT ngày 16/05/2024 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 07/QĐ-TTQT ngày 08/01/2024 V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán  
7 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 11/QĐ-VPĐK ngày 05/01/2024 V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 244/QĐ-VPĐK ngày 27/12/2023 Về việc công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2023
STT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc Loại công khai Nội dung văn bản
1 Sở Tài nguyên và Môi trường Dự toán - Quyết định số 1642/QĐ-STNMT ngày 30/12/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1641/QĐ-STNMT ngày 30/12/2023 V/v phân bổ điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1, PL2, PL3, PL4./.
- Quyết định số 1638/QĐ-STNMT ngày 29/12/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1, PL2./.
- Quyết định số 1630/QĐ-STNMT ngày 27/12/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1616/QĐ-STNMT ngày 20/12/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1./.
- Quyết định số 1555/QĐ-STNMT ngày 15/11/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1./.
- Quyết định số 1532/QĐ-STNMT ngày 09/11/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1, PL2 ./.
- Quyết định số 1410/QĐ-STNMT ngày 06/10/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1353/QĐ-STNMT ngày 19/09/2023 V/v công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1280/QĐ-STNMT ngày 18/08/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1279/QĐ-STNMT ngày 18/08/2023 V/v điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1, PL2, PL3, PL4./.
- Quyết định số 1271/QĐ-STNMT ngày 16/08/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1270/QĐ-STNMT ngày 16/08/2023 V/v bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1, PL2./.
- Quyết định số 1235/QĐ-STNMT ngày 07/08/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1110/QĐ-STNMT ngày 22/06/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 246/QĐ-STNMT ngày 25/04/2023 V/v công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 183/QĐ-STNMT ngày 28/03/2023 V/v công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 180/QĐ-STNMT ngày 27/03/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 159/QĐ-STNMT ngày 20/03/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 106/QĐ-STNMT ngày 20/02/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 01/QĐ-STNMT ngày 03/01/2023 V/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán   
2 Khối Văn phòng Sở Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - năm 2023 
của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1644/QĐ-STNMT ngày 30/12/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1640/QĐ-STNMT ngày 29/12/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường lần 3. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1635/QĐ-STNMT ngày 29/12/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2023 để thực hiện quy định mức khoán kinh phí giao dự toán thực hiện công việc thừa hành, phục vụ của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1614/QĐ-STNMT ngày 20/12/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường lần 2. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1541/QĐ-STNMT ngày 13/11/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1413/QĐ-STNMT ngày 06/10/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2023 cho Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - năm 2023 
của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1286/QĐ-STNMT ngày 24/08/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1275/QĐ-STNMT ngày 17/08/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 1243/QĐ-STNMT ngày 11/08/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự của tỉnh Bình Định năm 2023 cho Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - năm 2023 
của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 254/QĐ-STNMT ngày 03/05/2023 V/v công bố công khai bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 184/QĐ-STNMT ngày 28/03/2023 V/v công bố công khai bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 161/QĐ-STNMT ngày 21/03/2023 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 02/QĐ-STNMT ngày 03/01/2023 V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 184/QĐ-STNMT ngày 17/05/2024 V/v công bố công khai quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
3 Chi cục Quản lý đất đai Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Chi cục quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - năm 2023 
của Chi cục quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1266/QĐ-CCQLĐĐ ngày 24/11/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1132/QĐ-CCQLĐĐ ngày 23/10/2023 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Chi cục quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2023 của Chi cục quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - năm 2023 
của Chi cục quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 
của Chi cục quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - năm 2023 
của Chi cục quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2023 
của Chi cục quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 08/QĐ-CCQLĐĐ ngày 03/01/2023 Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Chi cục quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 67/QĐ-CCQLĐĐ ngày 28/05/2024 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Chi cục quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
4 Chi cục Bảo vệ môi trường Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - năm 2023 
của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1169/QĐ-CCBVMT ngày 31/12/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết ./.
- Quyết định số 1168/QĐ-
CCBVMT ngày 30/12/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1130/QĐ-
CCBVMT ngày 19/12/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1006/QĐ-
CCBVMT ngày 15/11/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 812/QĐ-CCBVMT ngày 27/06/2023 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 532/QĐ-
CCBVMT ngày 27/06/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 355/QĐ-
CCBVMT ngày 08/05/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 334/QĐ-
CCBVMT ngày 28/04/2023 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1044/QĐ-CCBVMT ngày 30/12/2022 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
Quyết toán - Quyết định số 363/QĐ-CCBVMT ngày 17/05/2024 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
5 Trung tâm Phát triển quỹ đất Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - năm 2023 
của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 235/QĐ-TTPTQĐ ngày 30/12/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 227/QĐ-TTPTQĐ ngày 20/12/2023 v/v công bố công khai
dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 lần 2 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 214/QĐ-TTPTQĐ ngày 20/11/2023 v/v công bố công khai
kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 213/QĐ-TTPTQĐ ngày 20/11/2023 v/v công bố công khai
kế hoạch đầu tư công để thanh toán chi phí thẩm tra vốn ngân sách tỉnh năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 212/QĐ-TTPTQĐ ngày 20/11/2023 v/v công bố công khai
kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 206/QĐ-TTPTQĐ ngày 10/11/2023 v/v công bố công khai
điều chỉnh dự  ngân tỉnh sách năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 203/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/11/2023 v/v công bố công khai
kế hoạch đầu tư công vốn ngân tỉnh sách năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - năm 2023 
của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 191/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/10/2023 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách ngân sách tỉnh năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 188/QĐ-TTPTQĐ ngày 04/10/2023 v/v công bố công khai
kế hoạch đầu tư công vốn ngân tỉnh sách năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết PL1./.
- Quyết định số 152/QĐ-TTPTQĐ ngày 22/8/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân
sách năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết PL1./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - năm 2023 
của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 71/QĐ-TTPTQĐ ngày 28/04/2023 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 57/QĐ-TTPTQĐ ngày 17/04/2023 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân
sách tỉnh năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 41/QĐ-TTPTQĐ ngày 03/04/2023 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân
sách tỉnh năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 26/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/01/2023 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 01/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/01/2023 v/v công bố công khai dự toán
 ngân sách năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 100/QĐ-TTPTQĐ ngày 24/05/2024 v/v công bố công khai toán ngân sách năm 2023 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
6 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - năm 2023 của
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2023 của
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - năm 2023 của
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 của
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - năm 2023 của
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2023 của
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 04/QĐ-TTQT ngày 06/01/2023 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 144/QĐ-TTQT ngày 17/05/2024 V/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
7 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - năm 2023
của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 215/QĐ-VPĐK ngày 20/12/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 lần 2 của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
- Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quy Nhơn- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 133/QĐ-VPĐK ngày 14/11/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
- Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2023: Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quy Nhơn- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2023
của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - năm 2023
của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 109/QĐ-VPĐK ngày 27/09/2023 Về việc công bố công khai tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt của dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Quy NhơnXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 102/QĐ-VPĐK ngày 22/08/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - năm 2023
của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 54/QĐ-VPĐK ngày 25/05/2023 Về việc công bố công khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh)Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 01/QĐ-VPĐK ngày 04/01/2023 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 45/QĐ-VPĐK ngày 28/05/2024 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2022
STT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc Loại công khai Nội dung văn bản
1 Sở Tài nguyên và Môi trường Dự toán - Quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 12/01/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục 1phụ lục 2./.
- Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 10/01/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 15/QĐ-STNMT ngày 05/01/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1006/QĐ-STNMT ngày 31/12/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 999/QĐ-STNMT ngày 31/12/2022 V/v điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  PL1, PL2PL3PL4PL5PL6./.
- Quyết định số 982/QĐ-STNMT ngày 30/12/2022 V/v công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục 1, phụ lục 2./.
- Quyết định số 932/QĐ-STNMT ngày 19/12/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục 1, phụ lục 2./.
- Quyết định số 873/QĐ-STNMT ngày 07/12/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 851/QĐ-STNMT ngày 02/12/2022 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 822/QĐ-STNMT ngày 24/11/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 819/QĐ-STNMT ngày 24/11/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục 1, phụ lục 2./.
- Quyết định số 689/QĐ-STNMT ngày 14/10/2022 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 645/QĐ-STNMT ngày 30/9/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 593/QĐ-STNMT ngày 19/9/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 493/QĐ-STNMT ngày 12/8/2022 V/v công bố công khai bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 442/QĐ-STNMT ngày 27/7/2022 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 437/QĐ-STNMT ngày 22/7/2022 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Quyết định số 362/QĐ-STNMT ngày 28/6/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết và phụ lục ./. 
- Quyết định số 215/QĐ-STNMT ngày 22/4/2022 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày 01/4/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công văn số 168/STNMT-VP ngày 19/01/2022 V/v tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết ./.
- Quyết định số 926/QĐ-STNMT ngày 28/12/2021 V/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết và phụ lục I , phụ lục II./.
Quyết toán  - Quyết định số 1310/QĐ-STNMT ngày 30/08/2023 V/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem chi tiết  phụ lục./.
2 Khối Văn phòng Sở Dự toán - Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 13/01/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi thường xuyên năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 28/QĐ-STNMT ngày 10/01/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Quyết định số 1003/QĐ-STNMT ngày 31/12/2022 V/v công bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 998/QĐ-STNMT ngày 31/12/2022 V/v công bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 920/QĐ-STNMT ngày 16/12/2022 V/v công bố công khai bổ sung kinh năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 894/QĐ-STNMT ngày 09/12/2022 V/v công bố công khai bổ sung kinh phí chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 852/QĐ-STNMT ngày 02/12/2022 V/v công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan quản lý nước Lưu vực sông Rhin Meuse của Pháp. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 838/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán đã giao năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 838/QĐ-STNMT ngày 30/11/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán đã giao năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 820/QĐ-STNMT ngày 24/11/2022 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước đã giao năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 692/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước ăm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước ăm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.
- Quyết định số 944/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 1075/QĐ-STNMT ngày 08/06/2023 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
3 Chi cục Quản lý đất đai Dự toán - Quyết định số 1272/QĐ-CCQLĐĐ ngày 31/12/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1271/QĐ-CCQLĐĐ ngày 31/12/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1270/QĐ-CCQLĐĐ ngày 31/12/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1209/QĐ-CCQLĐĐ ngày 19/12/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1141/QĐ-CCQLĐĐ ngày 08/12/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1093/QĐ-CCQLĐĐ ngày 28/11/2022 v/v công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết./.
- Quyết định số 1245/QĐ-CCQLĐĐ ngày 29/12/2021 v/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 606/QĐ-CCQLĐĐ ngày 09/06/2023 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
4 Chi cục Bảo vệ môi trường Dự toán - Quyết định số 34/QĐ-CCBVMT ngày 13/01/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 21/QĐ-CCBVMT ngày 10/01/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán
ngân sách NN năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 15/QĐ-CCBVMT ngày 09/01/2023 v/v công bố công khai bổ sung dự toán
ngân sách NN năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1008/QĐ-CCBVMT ngày 21/12/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách NN năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 891/QĐ-CCBVMT ngày 25/11/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán
ngân sách NN năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 639/QĐ-CCBVMT ngày 05/10/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán
ngân sách NN năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 185/QĐ-CCBVMT ngày 07/4/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán
ngân sách NN năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 843/QĐ-CCBVMT ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai dự toán ngân sách NN năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 533/QĐ-CCBVMT ngày 27/06/2023 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Bảo vệ môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
5 Trung tâm Phát triển quỹ đất Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 05/QĐ-TTPTQĐ ngày 11/01/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán
 chi thường xuyên ngân sách năm năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 136/QĐ-TTPTQĐ ngày 31/12/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán
 ngân sách năm năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết PL1, PL2./.
- Quyết định số 133/QĐ-TTPTQĐ ngày 15/12/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán
 ngân sách năm năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 132/QĐ-TTPTQĐ ngày 13/12/2022 v/v công bố công khai
Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 130/QĐ-TTPTQĐ ngày 27/10/2022 v/v công bố công khai
Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 108/QĐ-TTPTQĐ ngày 29/9/2022 v/v công bố công khai
Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 102/QĐ-TTPTQĐ ngày 14/9/2022 v/v công bố công khai
Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 87/QĐ-TTPTQĐ ngày 08/8/2022 v/v công bố công khai
Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 81/QĐ-TTPTQĐ ngày 01/8/2022 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 80/QĐ-TTPTQĐ ngày 29/7/2022 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 49/QĐ-TTPTQĐ ngày 03/6/2022 v/v công bố công khai
Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 03/QĐ-TTPTQĐ ngày 10/01/2022 v/v công bố công khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương
 năm 2022 của TT Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 138/QĐ-TTPTQĐ ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 110/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/06/2023 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đấtXem chi tiết phụ lục./.
6 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Dự toán - Quyết định số 10/QĐ-TTQT ngày 13/01/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 09/QĐ-TTQT ngày 13/01/2023 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 07/QĐ-TTQT ngày 13/01/2023 v/v công bố công khai dự toán kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 447/QĐ-TTQT ngày 29/11/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./
- Quyết định số 401/QĐ-TTQT ngày 30/6/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./
- Quyết định số 375/QĐ-TTQT ngày 05/4/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 08/QĐ-TTQT ngày 10/01/2022 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 36/QĐ-TTQT ngày 05/06/2023 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
7 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 03/QĐ-VPĐK ngày 13/01/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 131/QĐ-VPĐK ngày 20/12/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 129/QĐ-VPĐK ngày 08/12/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí chi sự nghiệp kinh tế năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết./.
- Quyết định số 74/QĐ-VPĐK ngày 29/12/2021 Về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 56/QĐ-VPĐK ngày 05/06/2023 Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnhXem chi tiết phụ lục./.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NĂM 2021
 
STT Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc Loại công khai Nội dung văn bản
1 Sở Tài nguyên và Môi trường Dự toán - Quyết định số 934/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 v/v công bố công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2021 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục 1, phụ lục 2./.
- Quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày 12/01/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 87/QĐ-STNMT ngày 03/02/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 118/QĐ-STNMT ngày 19/02/2021 v/v công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 314/QĐ-STNMT ngày 11/5/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 378/QĐ-STNMT ngày 02/6/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 465/QĐ-STNMT ngày 01/7/2021 v/v công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 646/QĐ-STNMT ngày 01/9/2021 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 659/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 664/QĐ-STNMT ngày 09/9/2021
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 688/QĐ-STNMT ngày 20/9/2021
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 745/QĐ-STNMT ngày 08/10/2021 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết ./.
- Quyết định số 822/QĐ-STNMT ngày 10/11/2021
Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 839/QĐ-STNMT ngày 15/11/2021
Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục I , phụ lục II./.
- Quyết định số 939/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021
Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục I , phụ lục II./.
- Quyết định số 07/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021
Về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết  phụ lục I ./.
- Quyết định số 964/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết ./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết ./.
Quyết toán  - Báo cáo số 498/QĐ-STNMT ngày 15/8/2022 V/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết ./.
- Báo cáo số 131/BC-STNMT ngày 08/7/2022 Về tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết ./.
2 Khối Văn phòng Sở Dự toán - Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 06/01/2021 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở TN&MT. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 95/QĐ-STNMT ngày 04/02/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 655/QĐ-STNMT ngày 06/9/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở TN&MT Bình ĐịnhXem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 662/QĐ-STNMT ngày 08/9/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 673/QĐ-STNMT ngày 13/9/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 706/QĐ-STNMT ngày 23/9/2021 v/v 
công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở TN&MT theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (đợt 1)Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng của năm 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 755/QĐ-STNMT ngày 12/10/2021 v/v Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (đợt 2) của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết ./.
- Quyết định số 852/QĐ-STNMT ngày 23/11/2021 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 940/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021 (lần 2) của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 965/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
Quyết toán - Quyết định số 368/QĐ-STNMT ngày 29/6/2022 Về việc công bố công khai quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết ./.
3 Chi cục Quản lý đất đai Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1261/QĐ-CCQLĐĐ ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết ./.
- Quyết định số 1250/QĐ-CCQLĐĐ ngày 29/12/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đai (Lần 2)Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 1091/QĐ-CCQLĐĐ ngày 18/11/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 963/QĐ-CCQLĐĐ ngày 12/10/2021 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (đợt 2)Xem chi tiết./.
- Quyết định số 956/QĐ-CCQLĐĐ ngày 11/10/2021 v/v 
công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 909/QĐ-CCQLĐĐ ngày 21/9/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (đợt 1)Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 873/QĐ-CCQLĐĐ ngày 10/9/2021 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 542/QĐ-CCQLĐĐ ngày 15/6/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 435/QĐ-CCQLĐĐ ngày 17/5/2021 v/v công bố công khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh) của Chi cục Quản lý đất đaiXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 09/QĐ-CCQLĐĐ ngày 05/01/2021 v/v công bố công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết và phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 640/QĐ-CCQLĐĐ ngày 01/7/2022 Về việc công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết  phụ lục./.
4 Chi cục Bảo vệ môi trường Dự toán - Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 726/QĐ-CCBVMT ngày 19/11/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trườngXem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 628/QĐ-CCBVMT ngày 13/10/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 564/QĐ-CCBVMT ngày 24/9/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 525/QĐ-CCBVMT ngày 08/9/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 363/QĐ-CCBVMT ngày 05/7/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 81/QĐ-CCBVMT ngày 01/3/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 08/QĐ-CCBVMT ngày 07/01/2021 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 534/QĐ-CCBVMT ngày 16/8/2022 v/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 372/QĐ-CCBVMT ngày 24/6/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
5 Trung tâm Phát triển quỹ đất Dự toán - Quyết định số 01/QĐ-TTPTQĐ ngày 04/01/2021 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đấtXem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 31/QĐ-TTPTQĐ ngày 09/4/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công năm 2021Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 48/QĐ-TTPTQĐ ngày 11/5/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công năm 2021Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 51/QĐ-TTPTQĐ ngày 14/5/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đấtXem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 56/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/5/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 61/QĐ-TTPTQĐ ngày 08/6/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết và phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 89/QĐ-TTPTQĐ ngày 04/8/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 100/QĐ-TTPTQĐ ngày 01/9/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 275/QĐ-TTPTQĐ ngày 21/9/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 113/QĐ-TTPTQĐ ngày 29/9/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 114/QĐ-TTPTQĐ ngày 01/10/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết và phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 129/QĐ-TTPTQĐ ngày 23/11/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 137/QĐ-TTPTQĐ ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 140/QĐ-TTPTQĐ ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 02/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/01/2022 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 57/QĐ-TTPTQĐ ngày 30/6/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết phụ lục./.
6 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Dự toán
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết ./.
- Quyết định số 07/QĐ-TTQT ngày 10/01/2022 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường . Xem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 370/QĐ-TTQT ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường . Xem chi tiết./.
- Quyết định số 306/QĐ-TTQT ngày 24/11/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường . Xem chi tiết  phụ lục./.
- Quyết định số 293/QĐ-TTQT ngày 18/10/2021 v/v
công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường . Xem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 275/QĐ-TTQT ngày 21/9/2021 v/v  công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường . Xem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 03/QĐ-TTQT ngày 07/01/2021 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết, phụ lục thuyết minh./.
- Quyết định số 04/QĐ-TTQT ngày 07/01/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 88/QĐ-TTQT ngày 22/6/2021 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường để thực hiện Dự án: Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnhXem chi tiết  phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm  2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 98/QĐ-TTQT ngày 05/7/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
Quyết toán - Quyết định số 402/QĐ-TTQT ngày 30/6/2022 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trườngXem chi tiết  phụ lục./.
7 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Dự toán - Quyết định số 01/QĐ-VPĐK ngày 04/01/2021 v/v phân bổ dự toán NSNN năm 2021Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - năm 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 53/QĐ-VPĐK ngày 20/9/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2021. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 55/QĐ-VPĐK ngày 21/9/2021 v/v 
công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ (đợt 1)Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2021. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III - năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 68/QĐ-VPĐK ngày 22/11/2021 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 72/QĐ-VPĐK ngày 29/12/2021 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV - năm 2021. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 01/QĐ-VPĐK ngày 04/01/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đã giao năm 2021Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021. Xem chi tiết./.
Quyết toán - Quyết định số 64/QĐ-VPĐK ngày 04/7/2022 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đaiXem chi tiết  phụ lục./.
 

Công khai ngân sách 2020

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Quyết định số 803/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 v/v công bố công khai dự toán thu - chi NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Công văn số 211/STNMT-VP ngày 06/02/2020 v/v tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 111/QĐ-STNMT ngày 19/02/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 172/QĐ-STNMT ngày 13/3/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 182/QĐ-STNMT ngày 17/3/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 23/3/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2020. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 280/QĐ-STNMT ngày 23/4/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 375/QĐ-STNMT ngày 01/6/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./. (Phụ lục kèm theo)
- Quyết định số 377/QĐ-STNMT ngày 01/6/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./. (Phụ lục kèm theo)
- Quyết định số 399/QĐ-STNMT ngày 08/6/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./. 
- Quyết định số 401/QĐ-STNMT ngày 08/6/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./. 
- Quyết định số 428/QĐ-STNMT ngày 18/6/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./. 
- Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 02/7/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./. 
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 539/QĐ-STNMT ngày 28/7/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./. 
- Báo cáo số 136/BC-STNMT ngày 03/8/2020 vv Báo cáo tình hình tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 551/QĐ-STNMT ngày 28/7/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./. 
- Quyết định số 571/QĐ-STNMT ngày 12/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết. và phụ lục./.
- Quyết định số 581/QĐ-STNMT ngày 14/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./. 
- Quyết định số 612/QĐ-STNMT ngày 31/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 624/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 718/QĐ-STNMT ngày 14/10/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 738/QĐ-STNMT ngày 21/10/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 836/QĐ-STNMT ngày 01/12/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 883/QĐ-STNMT ngày 25/12/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Quyết định số 888/QĐ-STNMT ngày 25/12/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. Xem chi tiết./.
- Báo cáo số 125/BC -STNMT ngày 02/7/2021 vv Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT. Xem chi tiết tại đây./.

Quyết toán 

- Quyết định số 468/QĐ-STNMT ngày 02/7/2021 v/v công bố công khai quyết toán thu - chi NSNN năm 2020 của Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết phụ lục./.

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

- Quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 08/01/2020 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 209/QĐ-STNMT ngày 26/3/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 08/6/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên NS năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 410/QĐ-STNMT ngày 10/6/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí NSNN cấp năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT Bình Định. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 477/QĐ-STNMT ngày 03/7/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 để thực hiện chế độ trợ cấp cho công chức, viên chức được cử đi học. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 584/QĐ-STNMT ngày 14/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 631/QĐ-STNMT ngày 10/9/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 723/QĐ-STNMT ngày 16/10/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 834/QĐ-STNMT ngày 01/12/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 919/QĐ-STNMT ngày 30/12/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. Xem chi tiết./.

Quyết toán

- Quyết định số 426/QĐ-STNMT ngày 18/6/2021 v/v công bố công khai quyết toán kinh phí NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở TN&MT. Xem chi tiết 

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

- Quyết định số 1717/QĐ-CCQLĐĐ ngày 31/12/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 167/QĐ-CCQLĐĐ ngày 21/02/2020 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2020. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 446/QĐ-CCQLĐĐ ngày 24/4/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 622/QĐ-CCQLĐĐ ngày 03/6/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên NS năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 664/QĐ-CCQLĐĐ ngày 10/6/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên NS năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 941/QĐ-CCQLĐĐ ngày 13/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 1009/QĐ-CCQLĐĐ ngày 03/9/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 1337/QĐ-CCQLĐĐ ngày 27/11/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 10/QĐ-CCQLĐĐ ngày 05/01/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết và phụ lục 1, phụ lục 2./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. Xem chi tiết./.

Quyết toán

- Quyết định số 549QĐ-CCQLĐĐ ngày 18/6/2021 v/vcông bố công khai quyết toán thu – chi nguồn NSNN năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết và phụ lục.

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

- Quyết định số 13/QĐ-CCBVMT ngày 08/01/2020 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2020. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 151/QĐ-CCBVMT ngày 28/4/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 315/QĐ-CCBVMT ngày 18/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 462/QĐ-CCBVMT ngày 30/11/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 523/QĐ-CCBVMT ngày 31/12/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 524/QĐ-CCBVMT ngày 31/12/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. Xem chi tiết./.

Quyết toán

- Quyết định số 322/QĐ-CCBVMT ngày 22/6/2021 v/v công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.

5

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

- Quyết định số 145/QĐ-TTPTQD ngày 31/12/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I - 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II - 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 91/QĐ-TTPTQD ngày 07/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 98/QĐ-TTPTQD ngày 18/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 108/QĐ-TTPTQD ngày 31/8/2020 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 113/QĐ-TTPTQD ngày 15/9/2020 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 125/QĐ-TTPTQD ngày 15/10/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 129/QĐ-TTPTQD ngày 24/11/2020 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 139/QĐ-TTPTQD ngày 28/11/2020 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 142/QĐ-TTPTQD ngày 31/12/2020 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 02/QĐ-PTQD ngày 04/01/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 03/QĐ-PTQD ngày 04/01/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 18/QĐ-PTQD ngày 01/02/2021 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. Xem chi tiết./.

Quyết toán

- Quyết định số 22/QĐ-TTPTQD ngày 03/3/2021 v/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư các dự án theo niên độ ngân sách năm 2020. Xem chi tiết và phụ lục./.

6

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 05/QĐ-TTQT ngày 13/01/2020 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách quý I năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách quý II năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 211/QĐ-TTQT ngày 11/8/2020 v/v công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 229/QĐ-TTQT ngày 18/8/2020 v/v công bố công khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết và phụ lục./.
- Quyết định số 231/QĐ-TTQT ngày 19/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết và phụ lục, thuyết minh phụ lục./.
- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách quý III năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 02/QĐ-TTQT ngày 07/01/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết và phụ lục,
- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020. Xem chi tiết./.

Quyết toán

- Quyết định số 87/QĐ-TTQT ngày 22/6/2021 v/v công bố công khai quyết toán NS năm 2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết và phụ lục,

7

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 05/QĐ-TTKTDV ngày 20/3/2020 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách quý I năm 2020. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

8

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

- Quyết định số 15/QĐ-VPĐK ngày 16/01/2020 v/v công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 24/QĐ-VPĐK ngày 28/02/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách quý I năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 46/QĐ-VPĐK ngày 29/6/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 49/QĐ-VPĐK ngày 01/7/2020 v/v công bố công khai bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 114/QĐ-VPĐK ngày 17/8/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 163/QĐ-VPĐK ngày 29/10/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 172/QĐ-VPĐK ngày 02/12/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 02/QĐ-VPĐK ngày 04/01/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.
- Quyết định số 03/QĐ-VPĐK ngày 04/01/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020. Xem chi tiết./.

Quyết toán

- Quyết định số 35/QĐ-VPĐK ngày 16/6/2021 v/v công bố công khai quyết toán NSNN năm 2020. Xem chi tiết./.

 

 

Công khai ngân sách 2019

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 03/01/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 51/QĐ-STNMT ngày 24/01/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công văn số 128/STNMT-VP ngày 24/01/2019 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 79/QĐ-STNMT ngày 15/02/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 18/02/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 127/QĐ-STNMT ngày 20/3/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách Quý I-2019. Xem chi tiết./.

- Công văn số 976/STNMT-VP ngày 30/5/2019 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 322/QĐ-STNMT ngày 11/6/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 327/QĐ-STNMT ngày 14/6/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 394/QĐ-STNMT ngày 12/7/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 428/QĐ-STNMT ngày 31/7/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 431/QĐ-STNMT ngày 31/7/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 514/QĐ-STNMT ngày 05/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 516/QĐ-STNMT ngày 05/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 592/QĐ-STNMT ngày 30/9/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 620/QĐ-STNMT ngày 11/10/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 639/QĐ-STNMT ngày 16/10/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 688/QĐ-STNMT ngày 08/11/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 712/QĐ-STNMT ngày 26/11/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 744/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 764/QĐ-STNMT ngày 16/12/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 778/QĐ-STNMT ngày 18/12/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 793/QĐ-STNMT ngày 26/12/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 808/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi  ngân sách năm 2019. Xem chi tiết./.

Quyết toán

 

Quyết định số 551/QĐ-STNMT ngày 03/8/2020 v/v công bố công khai quyết toán NSNN năm 2019 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

- Quyết định số 19/QĐ-STNMT ngày 07/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 59/QĐ-STNMT ngày 29/01/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 185/QĐ-STNMT ngày 28/3/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2019. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 417/QĐ-STNMT ngày 25/7/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 449/QĐ-STNMT ngày 07/8/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 450/QĐ-STNMT ngày 07/8/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Quyết định số 530/QĐ-STNMT ngày 10/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 754/QĐ-STNMT ngày 10/9/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

Quyết toán

- Quyết định số 478/QĐ-STNMT ngày 03/7/2020 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

- Quyết định số 1803/QĐ-CCQLĐĐ ngày 28/12/2018 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Quyết định số 203/QĐ-CCQLĐĐ ngày 20/02/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019. Chi tiết

- Quyết định số 1170/QĐ-CCQLĐĐ ngày 06/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2019. Chi tiết

- Quyết định số 1504/QĐ-CCQLĐĐ ngày 12/11/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Quyết định số 1566/QĐ-CCQLĐĐ ngày 29/11/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 811/QĐ-CCQLĐĐ ngày 9/7/2020 v/v Công khai Quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2019 của Chi cục Quản lý đất đai. Xem chi tiết./.

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

- Quyết định số 15/QĐ-CCBVMT ngày 07/01/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2019. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2019. Xem chi tiết./.

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

- Quyết định số 293/QĐ-CCBVMT ngày 05/8/2019 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 14/QĐ-CCBVMT ngày 08/01/2020 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi nguồn thu phí năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.

Quyết toán

Quyết định số 237/QĐ-CCBVMT ngày 03/7/2020 v/v công bố công khai quyết toán NSNN năm 2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết./.

5

Chi cục Biển và Hải đảo

Dự toán

 Quyết định số 01/QĐ-CCBHĐ ngày 04/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019. Chi tiết

Quyết định số 83/QĐ-CCBHĐ ngày 14/6/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết định số 86/QĐ-CCBHĐ ngày 17/6/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết toán

 

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

Quyết định số 149/QĐ-TTPTQĐ ngày 28/12/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019. Chi tiết

Quyết định số 01/QĐ-TTPTQĐ ngày 10/01/2019 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019. Chi tiết

Quyết định số 26/QĐ-TTPTQĐ ngày 27/3/2019 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019. Chi tiết

Quyết định số 27/QĐ-TTPTQĐ ngày 27/3/2019 v/v công bố công khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2019. Xem chi tiết./.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2019. Xem chi tiết./.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết./.

Quyết định số 124/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/10/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết./.

Quyết định số 133/QĐ-TTPTQĐ ngày 25/10/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết./.

Quyết định số 137/QĐ-TTPTQĐ ngày 17/12/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết./.

Quyết toán

Quyết định số 73/QĐ-TTPTQĐ ngày 06/7/2020 v/v công bố công khai quyết toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết./.

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 06/QĐ-TTQT ngày 05/01/2019 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 49/QĐ-TTQT ngày 22/02/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Chi tiết

- Quyết định số 357/QĐ-TTQT ngày 13/9/2019 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2019. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 191/QĐ-TTQT ngày 09/7/2020 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

8

Trung tâm Công nghệ thông tin

Dự toán

- Quyết định số 02/QĐ-TTCNTT ngày 07/01/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

- Quyết định số 03/QĐ-TTCNTT ngày 28/01/2019 v/v công bố công khai tình hình dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

- Quyết định số 06/QĐ-TTCNTT ngày 16/4/2019 v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

- Quyết định số 15/QĐ-TTCNTT ngày 30/6/2019 v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

Quyết toán

 

9

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

Quyết định số 01/QĐ-TTKTDV ngày 11/01/2019 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019. Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Chi tiết

Quyết toán

 

10

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

- Quyết định số 50/QĐ-VPĐK ngày 14/01/2019 v/v công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019. Chi tiết

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Chi tiết.

- Quyết định số 1125/QĐ-VPĐK ngày 30/7/2019 v/v công bố công khai thực hiện điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2019. Chi tiết

- Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019. Chi tiết.

Quyết toán

- Quyết định số 50/QĐ-VPĐK ngày 02/7/2020 v/v công bố công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 2019. Chi tiết

 

Công khai ngân sách 2018

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Quyết định số 01/QĐ-STNMT ngày 03/01/2018 v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 70/QĐ-STNMT ngày 09/02/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2018. Xem tại đây./.

- Quyết định số 137/QĐ-STNMT ngày 10/4/2018 v/v công bố công khai chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 166/QĐ-STNMT ngày 27/4/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Công văn số 684/STNMT-VP ngày 27/4/2018 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT. Xem chi tiết tại đây./.

- Quyết định số 179/QĐ-STNMT ngày 08/5/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 240/QĐ-STNMT ngày 15/6/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 253/QĐ-STNMT ngày 21/6/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Xem tại đây./.

- Quyết định số 365/QĐ-STNMT ngày 30/8/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 371/QĐ-STNMT ngày 31/8/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 17/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018. Xem tại đây./.

- Quyết định số 438/QĐ-STNMT ngày 04/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

 - Quyết định số 451/QĐ-STNMT ngày 12/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 465/QĐ-STNMT ngày 19/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 516/QĐ-STNMT ngày 12/11/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 532/QĐ-STNMT ngày 19/11/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

 Quyết định số 549/QĐ-STNMT ngày 29/11/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

Quyết định số 605/QĐ-STNMT ngày 20/12/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 425/QĐ-STNMT ngày 31/7/2019v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

Công văn số 976/STNMT-VP ngày 30/3/2019 v/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2018 của Sở TN&MT. Xem chi tiết tại đây./.

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

Quyết định số 23/QĐ-STNMT ngày 12/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 76/QĐ-STNMT ngày 22/02/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 146/QĐ-STNMT ngày 13/4/2018 v/v công bố công khai bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 27/6/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 381/QĐ-STNMT ngày 10/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 409/QĐ-STNMT ngày 21/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 448/QĐ-STNMT ngày 11/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 462/QĐ-STNMT ngày 19/10/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý I/2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 06 tháng năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 09 tháng năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết

Quyết định số 546/QĐ-STNMT ngày 28/11/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 565/QĐ-STNMT ngày 06/12/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 221/QĐ-STNMT ngày 19/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở TN&MT. Chi tiết.

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

Quyết định số 1197/QĐ-CCQLĐĐ ngày 29/12/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết định số 363/QĐ-CCQLĐĐ ngày 02/5/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 để thực hiện xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết định số 816/QĐ-CCQLĐĐ ngày 10/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết định số 1006/QĐ-CCQLĐĐ ngày 22/10/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Xem chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2018. Xem chi tiết

Quyết định số 1205/QĐ-CCQLĐĐ ngày 10/12/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 521/QĐ-CCQLĐĐ ngày 24/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

- Quyết định số 12/QĐ-CCBVMT ngày 11/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 45/QĐ-CCBVMT ngày 26/02/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 170/QĐ-CCBVMT ngày 18/6/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 289/QĐ-CCBVMT ngày 07/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 436/QĐ-CCBVMT ngày 10/12/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 168/QĐ-CCBVMT ngày 25/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

5

Chi cục Biển và Hải đảo

Dự toán

Quyết định số 09/QĐ-CCBHĐ ngày 16/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết định số 108/QĐ-CCBHĐ ngày 07/9/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết định số 152/QĐ-CCBHĐ ngày 07/12/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 56/QĐ-CCBHĐ ngày 25/4/2019v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

Quyết định số 08/QĐ-TTPTQĐ ngày 29/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 43/QĐ-TTPTQĐ ngày 17/5/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 04/QĐ-TTQTTNMT ngày 15/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 39/QĐ-TTQTTNMT ngày 23/5/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I, Quý II và 06 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 168/QĐ-TTQTTNMT ngày 22/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

8

Trung tâm Công nghệ thông tin

Dự toán

Quyết định số 01/QĐ-TTCNTT ngày 22/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I/2018. Chi tiết./

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II/2018. Chi tiết./

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2018. Chi tiết./

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2018. Chi tiết./

Quyết định số 34/QĐ-TTCNTT ngày 03/12/2018 v/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

Quyết định số 01/QĐ-TTCNTT ngày 07/01/2019 v/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý 4 năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 12/QĐ-TTCNTT ngày 17/5/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

9

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

Quyết định số 03/QĐ-TTKTDV ngày 16/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 02/QĐ-TTKTDV ngày 26/4/2019 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ TN&MT . Chi tiết

10

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

Quyết định số 43/QĐ-VPĐK ngày 12/01/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018. Chi tiết

Quyết định số 919/QĐ-VPĐK ngày 26/7/2018 v/v công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 461/QĐ-VPĐK ngày 26/4/2019v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018. Chi tiết

 

Công khai ngân sách 2017

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Quyết định số 347/QĐ-STNMT ngày 15/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 386/QĐ-STNMT ngày 11/9/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 439/QĐ-STNMT ngày 16/10/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 485/QĐ-STNMT ngày 09/11/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 510/QĐ-STNMT ngày 01/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 520/QĐ-STNMT ngày 04/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 580/QĐ-STNMT ngày 27/12/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 590/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 56/QĐ-STNMT ngày 31/01/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

- Quyết định số 131/QĐ-STNMT ngày 06/4/2018 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2017 của Sở TN&MT Bình Định. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 396/QĐ-STNMT ngày 17/9/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định. Xem tại đây./.

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

Quyết định số 357/QĐ-STNMT ngày 25/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết

Quyết định số 395/QĐ-STNMT ngày 13/9/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 526/QĐ-STNMT ngày 05/12/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 527/QĐ-STNMT ngày 05/12/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 566/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 582/QĐ-STNMT ngày 28/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết định số 591/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 221/QĐ-STNMT ngày 06/6/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Chi tiết

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

- Quyết định số 1196/QĐ-CCQLĐĐ ngày 29/12/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

- Quyết định số 89a/QĐ-CCQLĐĐ ngày 31/01/2018 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 464/QĐ-CCQLĐĐ ngày 04/6/2018 v/v công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai. Chi tiết

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

- Quyết định số 285/QĐ-CCBVMT ngày 09/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 347/QĐ-CCBVMT ngày 25/9/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 437/QĐ-CCBVMT ngày 14/11/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 171/QĐ-CCBVMT ngày 18/6/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Chi tiết

5

Chi cục Biển và Hải đảo

Dự toán

Quyết định số 91/QĐ-CCBHĐ ngày 18/9/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 71/QĐ-CCBHĐ ngày 13/6/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Biển và Hải đảo. Chi tiết

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

Quyết định số 03A/QĐ-TTPTQĐ ngày 19/01/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017. Xem chi tiết./.

Quyết toán

Quyết định số 118/QĐ-TTPTQĐ ngày 05/11/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Chi tiết

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 112/QĐ-TTQTTNMT ngày 15/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 113/QĐ-TTQTTNMT ngày 21/8/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

- Quyết định số 169/QĐ-TTQTTNMT ngày 22/11/2017 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 43/QĐ-TTQTTNMT ngày 30/5/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. Chi tiết

8

Trung tâm Công nghệ thông tin

Dự toán

Quyết định số 17/QĐ-TTCNTT ngày 14/8/2017 v/v công khai dự toán, đánh giá thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 23/QĐ-TTCNTT ngày 27/8/2018 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách  năm 2017 của Trung tâm Công nghệ thông tin. Chi tiết

9

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

- Quyết định số 78/QĐ-TTKTDV ngày 15/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017. Chi tiết

- Quyết định số 95/QĐ-TTKTDV ngày 30/10/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2017. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 09/QĐ-TTKTDV ngày 30/5/2018v/v công khai quyết toán ngân sách năm 2017. Chi tiết

10

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

Quyết định số 1036/QĐ-VPĐK ngày 21/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017. Chi tiết

Quyết toán

Quyết định số 579/QĐ-VPĐK ngày 18/5/2018 v/v công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017. Chi tiết./.

 

Công khai ngân sách 2016

STT

Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc

Loại công khai

Nội dung văn bản

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Dự toán

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 1. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 2. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 3. Chi tiết

- Thông báo công khai điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 4. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 5. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 6. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 7. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 8. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 9. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 10. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 11. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 12. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 13. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 14. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 15. Chi tiết

- Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2016 - bổ sung lần 16. Chi tiết

Quyết toán

Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2016. Chi tiết

2

Khối Văn phòng Sở

Dự toán

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 22/01/2016. Chi tiết

 

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 25/5/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 05/8/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 07/10/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 18/10/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 30/11/2016. Chi tiết

Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2016 - Văn phòng Sở - 24/01/2017. Chi tiết

Quyết toán

Thông báo công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN năm 2016 - Văn phòng Sở - 26/5/2017. Chi tiết

3

Chi cục Quản lý đất đai

Dự toán

 

Quyết toán

 

4

Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự toán

 

Quyết toán

 

5

Chi cục Biển và Hải đảo

Dự toán

 

Quyết toán

 

6

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Dự toán

 

Quyết toán

 

7

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Dự toán

 

Quyết toán

 

8

Trung tâm Công nghệ thông tin

Dự toán

 

Quyết toán

 

9

Trung tâm Kỹ thuật dich vụ tài nguyên và môi trường

Dự toán

 

Quyết toán

 

10

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Dự toán

 

Quyết toán

 


 
 

 

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất 83 đường Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 12 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An (phân khu 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc công bố, công khai và gửi hồ sơ phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số lô đất ở tại khu OLK-01, OLK-02 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy NhơnXem chi tiết./.
- Thông báo v việc công bố, công khai và gửi hồ sơ phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất phía Tây Nam cầu Long Vân tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 7) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 07 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023.
Xem chi tiết./.
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 03 căn nhà biệt thự song lập đã được xây dựng tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làn thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem
chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

25/KH-STNMT

Kế hoạch tập huấn, phổ biến nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:3

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 422 | lượt tải:13

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 36 | lượt tải:11

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 27 | lượt tải:14

04/2024/TT-BTNMT

Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên ớc và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 408 | lượt tải:9
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,851
  • Tháng hiện tại264,953
  • Tổng lượt truy cập7,762,833
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây