Kế hoạch năm

Năm 2022:

- Quyết định số 66/QĐ-STNMT ngày 14/02/2022 về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
 

----------------------------------------------------------------------------------

Năm 2021:

* Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025 (23/KH-STNMT ngày 23/11/2020).
* Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 (11/KH-STNMT ngày 26/02/2021).
* Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường (23/KH-STNMT ngày 08/6/2021).
* Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 (35/KH-STNMT ngày 25/10/2021)
* Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 (36/KH-STNMT ngày 29/10/2021).
* Quyết định số 230/QĐ-STNMT ngày 31/3/2021 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021. Xem chi tiết tại đây và Phụ lục./.
* Kế hoạch số 16/KH-STNMT ngày 31/3/2021 về việc ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021Xem chi tiết./.
* Kế hoạch số 25/KH-STNMT ngày 01/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trườngXem chi tiết./.

----------------------------------------------------------------------------------

Năm 2020:
* Kế hoạch số 26/KH-STNMT ngày 31/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 của ngành TN&MT. Xem chi tiết./.
* Kế hoạch số 23/KH-STNMT ngày 23/11/2020 về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin của Sở TN&MT giai đoạn 2021-2025. Xem chi tiết tại đây./.
* Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 31/3/2020 về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở TN&MT năm 2020. Xem chi tiết tại đây./.
* Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây./.
* Quyết định số 82/QĐ-STNMT ngày 06/02/2020 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020. Xem chi tiết tại đây./.

----------------------------------------------------------------------------------

Năm 2019:

* Quyết định số 192/QĐ-STNMT ngày 29/3/2019 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019. Xem chi tiết tại đây./.

* Kế hoạch số 11/KH-STNMT ngày 01/02/2019 về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước của Sở TNMT năm 2019. Xem chi tiết tại đây./.

* Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 về Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019. Xem chi tiết tại đây./.

* Kê hoạch số 08/KH-STNMT ngày 25/01/2019 về Kế hoạch triển khai Phong trào "Chống rác thải nhựa". Xem chi tiết./.

* Kê hoạch số 07/KH-STNMT ngày 24/01/2019 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Xem chi tiết./.

* Kế hoạch số 24/KH-STNMT ngày 12/8/2019 về Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.

----------------------------------------------------------------------------------

Năm 2018:

* Quyết định số 2964/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây./.

* Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018. Xem chi tiết tại đây./.

* Quyết định số 53/QĐ-STNMT ngày 30/01/2018 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018. Xem chi tiết tại đây./.

* Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 09/4/2018 về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước của Sở TNMT năm 2018. Xem chi tiết tại đây./.

----------------------------------------------------------------------------------

Năm 2017:

* Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 02/11/2017 về Thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017 của TN&MT Bình Định. Xem chi tiết tại đây./. 

* Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở TN&MT năm 2017: Chi tiết

* Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017:  Chi tiết

* Điều chỉnh Chương trình công tác năm 2017:  Chi tiết

* Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017: Chi tiết

* Chương trình công tác năm 2017:  Chi tiết

----------------------------------------------------------------------------------

Năm 2016:

* Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016: Chi tiết

* Kế hoạch Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở TN&MT năm 2016: Chi tiết

* Kế hoạch Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016: Chi tiết

* Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định: Chi tiết

* Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở TN&MT năm 2016: Chi tiết

* Kế hoạch  Thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở TN&MT năm 2016: Chi tiết

* Chương trình công tác năm 2016: Chi tiết

* Chương trình công tác năm 2015: Chi tiết

* Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ BTNMT trên địa bàn tỉnh Bình Định : Chi tiết

* Kế hoạch hành động của Sở TN & MT thực hiện chiến lược Phát triển bền vững tính đến năm 2015:  Chi tiết

* Chương trình công tác năm 2014:  Chi tiết

* Chương trình công tác năm 2013:  Chi tiết

- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 02). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 39 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị An Phước tại Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 7. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 tháng đầu năm 2022. Xem nội dung tại đây (kèm theo danh sách hủy phôi 01, 02)./.

- Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 6. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chùa Phổ Tịnh trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.

- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của ông/bà Đới Thị Thi trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ Giáo Xứ Công Chánh trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Nguyễn Vương Vũ - Nguyễn Thị Hóa trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì trả kết quả không đúng thời gian quy định trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Công ty TNHH Kimsan Standard trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Đỗ Thị Hồng Ngân trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Phan Thị Phúc trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ ông/bà Dương Văn Bộ trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.
- Thư xin lỗi vì chậm bấm kết thúc hồ sơ của Công ty CP Đầu tư Thương mại Quy Nhơn trên phần mềm Một cửa điện tử. Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v không sử dụng Phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v Báo cáo tình hình thực hiện thu thập, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2021. Xem chi tiết./.

- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 6 tháng cuối năm 2021. Xem nội dung tại đây (kèm theo danh sách hủy phôi)./.
- Thông báo công khai thông tin các đơn vị tư vấn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chi tiết văn bảndanh sách./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 1536 | lượt tải:22

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 2234 | lượt tải:33

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 2540 | lượt tải:41

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 2224 | lượt tải:17

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 2780 | lượt tải:319
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay2,524
  • Tháng hiện tại131,389
  • Tổng lượt truy cập2,514,208
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây