Văn phòng Sở

VĂN PHÒNG SỞ

Chánh Văn phòng: Ông Châu Thái Quy
ĐT: 0256. 3817417
Email: quyct@stnmt.binhdinh.gov.vn


I. Chức năng
1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ; tổ chức bộ máy; quản lý tài chính, tài sản khối Văn phòng Sở; công tác hành chính, quản trị; công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tài chính - kế toán của Sở theo quy định của pháp luật về tài chính - kế toán.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy:
- Tham mưu Giám đốc Sở dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền; xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu Giám đốc Sở quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở trên cơ sở đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu Giám đốc Sở công tác quản lý biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
- Tham mưu lập, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức Sở.
- Tham mưu đề xuất việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở.
- Tham mưu xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, phó các phòng thuộc các đơn vị trực thuộc Sở.
- Tham mưu thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở quyết định.
- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc và các quy định khác của Sở đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

2. Về công tác tài chính, kế hoạch:
- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án thực hiện các nhiệm vụ và tài nguyên, môi trường; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm về xây dựng kế hoạch tài chính của ngành.
- Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm; thực hiện thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tham mưu Giám đốc Sở phân bổ các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hằng năm; kinh phí các đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc sở quản lý; kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và nguồn hoạt động dịch vụ đối với các đơn vị được giao theo kế hoạch; thực hiện thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê diệt; kiểm tra, xét duyệt báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và thực hiện chế độ tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của luật kế toán, luật ngân sách nhà nước.
- Tham mưu Giám đốc Sở quản lý các dự án, đề án, nhiệm vụ, ký kết và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Sở; thẩm định hồ sơ thủ tục thanh quyết toán trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Văn phòng Sở và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.
- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác tài chính kế toán đối với nguồn kinh phí của Cơ quan Văn phòng Sở; quản lý tài sản của Cơ quan Văn phòng Sở.

3. Về công tác hành chính, quản trị:
- Tham mưu Giám đốc Sở xử lý các văn bản đến; theo dõi, đôn đốc và báo  cáo tiến độ thực hiện các nội dung công việc của các đơn vị.
- Mua sắm vật tư, đáp ứng yêu cầu công việc của lãnh đạo Sở và các phòng thuộc Cơ quan Văn phòng Sở.
- Chủ trì chuẩn bị, tổ chức, phục vụ các hội nghị chung của Sở. Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phục vụ các hội nghị mang tính chất chuyên môn, lĩnh vực theo yêu cầu của lãnh đạo Sở.
- Bố trí, sắp xếp nơi làm việc cho các phòng thuộc Sở. Tu bổ, sửa chữa công sở. Quản lý, điều động phương tiện của cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác của cơ quan.
- Tổ chức bảo vệ Cơ quan Văn phòng Sở, tiếp khách đi đến, thực hiện công tác văn thư, bảo mật, quản lý nội bộ, phòng cháy chữa cháy tại Cơ quan Văn phòng Sở.

4. Về công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng:
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Sở; tổng hợp các hoạt động của cơ quan, của ngành tài nguyên và môi trường trong tỉnh báo cáo các cấp theo quy định; tổng hợp thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở tới các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan.
- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở, tham gia công tác thi đua khen thưởng của ngành; làm thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của sở.
- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan.

5. Về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin:
- Công tác cải cách thủ tục hành chính: chủ trì xây dựng chương trình cải cách hành chính của Sở theo yêu cầu từng giai đoạn; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đầu mối theo dõi, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Ứng dụng công nghệ thông tin: quản lý và duy trì hệ thống mạng máy tính của Cơ quan Văn phòng Sở, hệ thống văn phòng điện tử, phối hợp quản lý và duy trì hệ thống thư điện tử công vụ của Sở; hệ thống hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện chính quyền điện tử.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Tuyên truyền Liên hoan phim toàn quốc tế ATGT 2023 và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiên giao thông theo CHỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 19). Xem chi tiết./.
- Thông Báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023.
 Xem chi tiết ./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 5) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 04 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu dịch vụ, thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2022). Xem chi tiết./.

- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2022. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 20328 | lượt tải:99

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 21237 | lượt tải:165

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 21393 | lượt tải:134

505/QĐ-TTg

Quyết định về ngày Chuyển đổi số Quốc gia

Thời gian đăng: 22/09/2022

lượt xem: 21127 | lượt tải:77

60/2021/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/10/2021

lượt xem: 22398 | lượt tải:654
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay5,935
  • Tháng hiện tại214,981
  • Tổng lượt truy cập4,396,093
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây