Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành tài nguyên và môi trường

THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Chi cục Quản lý đất đai:
- Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định về Triển khai thực hiện Chiến lược Viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây ./.
- Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định về Triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây ./.

2. Chi cục Bảo vệ môi trường:
- Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh Bình Định v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn ddoo thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Xem chi tiết tại đây./.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất:
* Danh mục các công trình quy hoạch trước tháng 7 năm 2021:
TT Các công trình quy hoạch Quyết định phê duyệt QH Ghi chú File số
số ký hiệu Ngày, tháng, năm
01 Dải cây xanh Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn  3752/QĐ-UBND 10/10/2017    Chi tiết,
PL1, PL2
02 Khu dân cư tại Khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn  4694/QĐ-UBND 20/12/2016    Chi tiết
03 Khu dđất xung quanh Cao Đẳng Bình Định, phường Nhơn Phú 3030/QĐ-UBND 28/7/2020 Phê duyệt điều chỉnh  Chi tiết
04 Khu đô thị mới Long Vân (Khu A1), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn 2719/QĐ-UBND 05/08/2019 Phê duyệt điều chỉnh  Chi tiết,
PL1, PL2
05 Khu đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn 1943/QĐ-UBND 10/6/2019 Phê duyệt điều chỉnh  Chi tiết
PL1, PL2, PL3
06 Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn 5294/QĐ-UBND 25/12/2020    Chi tiết

4. Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn:
- Công văn sô 30/TNN ngày 20/7/2021 của Phòng TNN&KTTV v/v cung cấp thông tin chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành TNMT trên Cổng/Trang thông tin điện tử. Xem chi tiết tại đây./.

5. Phòng Tài nguyên khoáng sản:
- Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định v/v phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh. Xem chi tiết tại đây, kèm phụ lục./.
- Quyết định số 4746/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh. Xem chi tiết tại đây./.
- Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh. Xem chi tiết tại đây, PL1, PL2, PL3, PL4./. 
- Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Bình Định v/v phê duyệt, công bố khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây, kèm phụ lục./.

6. Phòng Biển và Hải đảo:
- Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-Tr-TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xem chi tiết tại đây (kèm phụ lục)./.

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 31 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./.
Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 21). Xem chi tiết./.

- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 11 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định
Xem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

1584/QĐ-STNMT

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 458 | lượt tải:39

4147/QĐ-UBND

Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 15/11/2023

lượt xem: 3438 | lượt tải:35

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 23567 | lượt tải:156

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 24247 | lượt tải:222

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 24321 | lượt tải:165
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay12,449
  • Tháng hiện tại48,359
  • Tổng lượt truy cập6,263,352
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây