Cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

CÔNG KHAI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN THỜI KỲ 2021-2023


Công khai Quy hoạch sử dụng đất huyện An lão thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Thị xã Hoài Nhơn thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Huyện Hoài Ân thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Huyện Phù Mỹ thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Huyện Phù Cát thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Thị xã An Nhơn thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Huyện Tuy Phước thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Huyện Tây Sơn thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Huyện Vĩnh Thạnh thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Huyện Vân Canh thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
Công khai Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Quy Nhơn thời kỳ 2021-2030.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
- Thông báo công khai.
 

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN NĂM 2024


Công khai Kế hoạch sử dụng đất huyện An Lão năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thị xã Hoài Nhơn năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Hoài Ân năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Phù Mỹ năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Phù Cát năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thị xã An Nhơn năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Tuy Phước năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Tây Sơn năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Vĩnh Thạnh năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Vân Canh năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Quy Nhơn năm 2024.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
 

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN NĂM 2023


Công khai Kế hoạch sử dụng đất huyện An Lão năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thị xã Hoài Nhơn năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Hoài Ân năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Phù Mỹ năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Phù Cát năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thị xã An Nhơn năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Tuy Phước năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Tây Sơn năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Vĩnh Thạnh năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Vân Canh năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Quy Nhơn năm 2023.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
 

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN NĂM 2022


Công khai Kế hoạch sử dụng đất huyện An Lão năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thị xã Hoài Nhơn năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Hoài Ân năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Phù Mỹ năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Phù Cát năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thị xã An Nhơn năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Tuy Phước năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Tây Sơn năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Vĩnh Thạnh năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Huyện Vân Canh năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.
Công khai Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Quy Nhơn năm 2022.
- Quyết định phê duyệt.
- Phụ lục đính kèm.

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng 6 tháng đầu năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 12 căn nhà ở liên kế tại Dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An (phân khu 1) tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Bình Định năm 2023.
Xem chi tiết./.
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

27/KH-STNMT

Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi

Thời gian đăng: 04/07/2024

lượt xem: 26 | lượt tải:10

25/KH-STNMT

Kế hoạch tập huấn, phổ biến nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 60 | lượt tải:19

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 1257 | lượt tải:22

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:18

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:29
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay9,536
  • Tháng hiện tại281,674
  • Tổng lượt truy cập8,411,376
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây