Công khai Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định

Công khai Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định
CÔNG KHAI CHIỀU RỘNG, RANH GIỚI HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Theo Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 25/11/2019)

1. Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Chiều rông, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh Bình Định. Xem chi tiêt tại đây. (kèm phụ lục)
2. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 1
3. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 2
4. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 3
5. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 4
6. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 5
7. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 6
8. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 7
9. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 8
10. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 9
11. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 10
12. Bản đồ ranh giới HLBVBB, mảnh số 11
13. Bản đồ ranh giới HLBVBB, đầm Thị Nại, mảnh số 1
14. Bản đồ ranh giới HLBVBB, đầm Thị Nại, mảnh số 2
15. Những hành vi hạn chế và bị cấm trong HLBVBB:
I. Theo điều 24, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo các hoạt động bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển:
1. Khai thác khoán sản, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
2. Xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển quyết định chủ trương đầu tư.
3. Xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải.
4. Khoan, đào, đắp trong hành lang bảo vệ bờ biển, trừ hoạt động quy định tại Điều 25 của Luật này.
5. Lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển.
6. Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.
II. Theo điều 25, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo các hoạt động bị hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển:
1. Trong hành lang bảo vệ bờ biển, hạn chế các hoạt động sau đây:
a) Khai thác nước dưới đất;
b) Khai hoang, lấn biển;
c) Cải tạo công trình đã xây dựng;
d) Thăm dò khoáng sản, dầu khí;
đ) Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Tại Điều 41, Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định các hoạt động hạn chế trong hành lang bảo vệ bờ biển như sau:  
1. Việc khai thác nước dưới đất chỉ được tiến hành trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, khắc phục sự cố môi trường hoặc khai thác nước dưới đất phục vụ các mục đích khác khi không có nguồn nước nào khác để khai thác.
2. Việc khai hoang, lấn biển, thăm dò khoáng sản, dầu khí chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
3. Việc cải tạo công trình đã xây dựng chỉ được thực hiện nếu không làm thay đổi mục đích sử dụng, quy mô, kết cấu, độ sâu, chiều cao của công trình đã xây dựng hoặc việc cải tạo công trình đã xây dựng có tác động tốt hơn đối với việc duy trì, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển.
4. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ làm suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên chỉ được tiến hành khi đã có giải pháp bảo đảm không làm ảnh hưởng đến yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
5. Ngoài các điều kiện hạn chế quy định nêu trên, các hoạt động quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này chỉ được phép thực hiện sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình trên Trang thông tin điện tử (Đợt 3). Xem chi tiết./.
- Thông báo về kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 03 căn nhà biệt thự song lập đã được xây dựng tại dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng làn thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./.
- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem
chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem
chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem
chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhXem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

53/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 65 | lượt tải:7

54/2024/NĐ-CP

Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 21 | lượt tải:5

03/2024/TT-BTNMT

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 11 | lượt tải:5

04/2024/TT-BTNMT

Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên ớc và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:3

05/2024/TT-BTNMT

Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Thời gian đăng: 27/05/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:7
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm65
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay21,783
  • Tháng hiện tại544,693
  • Tổng lượt truy cập7,467,534
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây