Các văn bản dự thảo

CÁC VĂN BẢN DỰ THẢO
 
25. Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch sử dung đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bình Định.
Tải nội dung tại đây./. Thời gian góp ý: trước ngày 08/12/2023./.
---------------------------------------------------------------------------
24. Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn trong vùng biển Việt Nam.
Tải nội dung tại đây./.  Thời gian góp ý: trước ngày 31/7/2023./.

---------------------------------------------------------------------------

23. Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch sử dung đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bình Định.
Tải nội dung tại đây./. 
---------------------------------------------------------------------------

22. Góp ý Dự thảo Nghị quyết Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án có sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, dưới 20 héc ta đất rừng đặc dụng năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh.
Tải nội dung tại đây./. Thời gian góp ý: trước 31/5/2023
---------------------------------------------------------------------------
21. 
Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2).
Tải nội dung tại đây./. Thời gian góp ý: trước 26/5/2023

---------------------------------------------------------------------------
20Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Bình Định về Quy chế thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định.
Tải nội dung tại đây./. Thời gian góp ý: trước 03/10/2022

---------------------------------------------------------------------------
19
Góp ý dự thảo Quy định về Quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tải nội dung tại đây./. Thời gian góp ý: trước 09/8/2022
---------------------------------------------------------------------------
18
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

Tải nội dung tại đây./. Thời gian góp ý: trước 11/5/2022
---------------------------------------------------------------------------
17
Góp ý dự thảo Quyết định kèm theo bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, 06 hải lý của đất liền.

Tải nội dung tại đây./. Thời gian góp ý: trước 25/02/2022
---------------------------------------------------------------------------
16. Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tải nội dung tại đây./. Thời gian góp ý: trước 21/02/2022
---------------------------------------------------------------------------

15. Góp ý dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tải nội dung tại đây./.  Hạn góp ý: trước ngày 15/02/2022
 
----------------------------------------------------------------------------
14. Góp ý dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.
Tải nội dung 
tại đây./.  Hạn góp ý: trước ngày 26/7/2021
--------------------------------------------------------------------------
13. Góp ý Dự thảo Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.
Tải nội dung 
tại đây./.
---------------------
12. - Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành TN&MT.
Tải nội dung 
tại đây./.
------------------------
11. Góp ý Dự thảo "Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định".
- Thời hạn: trước ngày 10/4/2019.
- Nơi nhận: Sở TN&MT Bình Định (08 Hai Bà Trưng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- File mềm góp ý gửi qua email: truongbavinh3333@gmail.com hoặc vinhtb@stnmt.binhdinh.gov.vn.
- Tải nội dung dự thảo tại đây./.
------------*--*---*---*---*----------------
10. Góp ý dự thảo Thông tư Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng. 
- Gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (03 Nguyễn Trung Trực, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Anh - 0941337933, anhnn@stnmt.binhdinh.gov.vn.
- Hạn góp ý là 12/11/2018Chi tiết xem tại đây./.
-------------------------------------------------------------------
9. Góp ý dự thảo Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng CSDL địa chính.
- Gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (08 Hai Bà Trưng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
- Thông tin liên hệ: Ông Đặng Ngô Bảo Trung - 0934820982, trungdnb@stnmt.binhdinh.gov.vn.
- Hạn góp ý là 30/10/2018Chi tiết xem tại đây./.
-----------------------------------------
8. Dự thảo Quyết định ban hành "Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định". Hạn góp ý: Trước ngày 13/7/2018. Tài nội dung tại đây./.
-----------------------------------------
7. Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Văn bản góp ý gửi về  Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Biển và Hải đảo, số 05 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, số điện thoại 0563.523839) và bản mềm (file điện tử) gửi về địa chỉ email: phanlinh27185@gmail.comNội dung Dự thảo./.
------------------------------------
6. Dự thảo "Quy chế Quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định". Hạn góp ý: Trước ngày 01/06/2018. Tài nội dung tại đây./.
------------------------------------
5. Thông báo Góp ý Quy chế Quản lý hồ sơ công chức, viên chức của Sở TN&MT (tải quy chế tại đây)Nội dung góp ý đề nghị gửi về Văn phòng Sở trước ngày 24/4/2018 để tổng hợp.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Thông báo Góp ý sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Sở TN&MT (tải quy chế tại đây)Nội dung góp ý đề nghị in nghiêng, bôi chữ đỏ trên file hoặc góp ý trực tiếp vào văn bản và gửi về email khanhhd@stnmt.binhdinh.gov.vn trước ngày 25/11/2017 để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Góp ý Báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định (Nội dung chi tiết).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Góp ý dự thảo "Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định". Thời hạn gửi góp ý: 12/10/2017. Đơn vị nhận: Trung tâm Công nghệ thông tin (hoặc hoahn@stnmt.binhdinh.gov.vn). Xem chi tiết dự thảo tại đây.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Báo cáo rà soát tổ chức bộ máy và năng lực đội ngũ công chức, viên chức của ngành tài nguyên và môi trường
- Đề cương, biểu mẫu dành cho huyện, thị xã, thành phố
     +  Đề cương   : Tải tại đây
     +  Biểu mẫu : Tải tại đây
- Đề cương, biểu mẫu dành cho các đơn vị thuộc Sở
     + Đề cương : Tải tại đây
     + Biểu mẫu dành cho VPĐK Đất đai tỉnh : Tải tại đây
     + Biểu mẫu danh cho các chi cục : Tải tại đây
     + Biểu mẫu danh cho các đơn vị sự nghiệp : Tải tại đây
Thông tin gửi về hộp thư : quyct@stnmt.binhdinh.gov.vn

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
-  ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
- Thông báo Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 31 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./.
- Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./.
Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 21). Xem chi tiết./.

- Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 11 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định
Xem chi tiết./.
- Phổ biến, phát động Cuộc  “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./.
- Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./.
Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./.
- Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./.
- Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./.
- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây
- Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường:

   + Văn phòng Sở: 0256 3820806
 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

1584/QĐ-STNMT

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 457 | lượt tải:39

4147/QĐ-UBND

Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 15/11/2023

lượt xem: 3437 | lượt tải:35

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 23567 | lượt tải:156

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 24247 | lượt tải:222

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 01/07/2022

lượt xem: 24321 | lượt tải:165
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay12,032
  • Tháng hiện tại47,942
  • Tổng lượt truy cập6,262,935
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây