Chào mừng các bạn đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    QH phát triển đến năm 2015
      LIÊN HỆ      ĐĂNG NHẬP      SƠ ĐỒ WEBSITE          English   
  TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  LỊCH CÔNG TÁC  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  HỎI ĐÁP  THÔNG TIN CẦN BIẾT  VĂN BẢN DỰ THẢO
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Thư điện tử
Văn phòng điện tử 5.0
LỊCH
Bản tin Tài nguyên và Môi Trường
Bảng giá đất tỉnh Bình Định
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, QH khoá 14
Tuyên truyền, phổ biến các Luật tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV
Công khai Thông báo Hủy GCN toàn quốc
Danh sách các TCCN hành nghề TNN
Trang thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Bình Định
Bộ Luật dân sự 2015
Luật Tiếp cận thông tin
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bình Định
LUẬT BIỂN VN 2012
Luật Đất đai năm 2013
Luật Bảo vệ môi trường
Luật Trợ giúp pháp lý
Trả KQ TTHC qua DV bưu điện công ích

 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2015

1. Phương hướng chung của Sở giai đoạn 2011 - 2015

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực TNMT; phát huy những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí; khắc phục khó khăn, giải quyết có hiệu quả những tồn tại, yếu kém trong thời gian qua, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ngành, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Ngành TNMT; xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh, trong sạch góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh Bình Định.

2. Mục tiêu tổng quát

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) sinh thái tỉnh Bình Định; góp phần ngăn ngừa suy thoái kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, tạo đà phát triển bền vững cho giai đoạn sau suy thoái; nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân góp phần đóng góp vào việc thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh - xã hội của tỉnh.

3. Mục tiêu chủ yếu

3.1. Xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược quy hoạch về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch trong công tác quản lý nhà nước về TNMT, từ đó đề xuất việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về TNMT trên cả 7 lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Sở. Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TNMT.

3.2. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý hiệu quả và sử dụng bền vững tài nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phục vụ quản lý nhà nước và lợi ích cộng đồng.

3.3. Cải thiện chất lượng môi trường, phòng ngừa ô nhiễm và kiểm soát, xử lý triệt để nguồn gây ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh.

III. Giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu

3.1. Giải pháp chủ yếu

3.1.1. Xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành TNMT.

Thành lập các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Sở TNMT và các đơn vị trực thuộc, tuyển dụng cán bộ công chức có trình độ chuyên môn và phẩm chất tốt, đúng chuyên ngành nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế phối hợp giữa Sở TNMT và các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về TNMT.

3.1.2. Phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn. Hoàn thành dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (dự án VLAP), dự án Nâng cao năng lực quản lý và đánh giá tài nguyên nước Việt Nam (dự án CAPAS); hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất trên các lĩnh vực của ngành TNMT (đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường) được cập nhật và hoàn thiện thường xuyên nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.1.3. Tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tham mưu cấp có thẩm quyền đẩy mạnh việc phân cấp quản lý về TNMT cho cấp huyện và cấp xã nhằm tạo giúp các địa phương nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TNMT ở địa phương mình; đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

3.1.4. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị.

Đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị phục vụ cho các công tác chuyên môn đặc biệt là công tác quan trắc môi trường và kiểm tra, giám sát tài nguyên nước. Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan trong ngành TNMT theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3.1.5. Bước đầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường phục vụ cho việc lập, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định.

          3.2.Nhiệm vụ chủ yếu:

          3.2.1. Về quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đo đạc bản đồ và đăng ký thống kê

          - Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm giai đoạn 2011 – 2015 trình Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung kịp thời đối với những địa phương có thay đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đến năm 2015, 100 % số huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn có quy hoạch sử dụng đất. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố xử lý dứt điểm những vi phạm về đất đai theo Quyết định số 15/2008/QĐ–UBNĐ của UBND tỉnh về quy định xử lý lấn chiếm đất đai, đất đã được giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Chỉ thị 134/CT–TTg ngày 21/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Hàng năm xây dựng bảng giá đất trình UBND tỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng; xây dựng quy trình khép kín từ công tác đấu giá đến công tác giao đất cho người trúng đấu giá; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trọng điểm.

 - Hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính chính quy, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh trong khuôn khổ Dự án VLAP. Tăng cường tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực đo đạc bản đồ, đăng ký thống kê; chú trọng thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai.

          3.2.2. Quản lý hoạt động khoáng sản

          Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; hoàn thành khoanh định các khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; chủ trì, tổ chức hội đồng thẩm định, xét duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trình UBND tỉnh phê duyệt; đề xuất bổ sung các điểm mỏ có tiềm năng vào trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến để phục vụ phát triển kinh tế; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về quản lý tài nguyên khoáng sản, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ dữ liệu về tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật;

          Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra và xác nhận cho các tổ chức, cá nhân kết quả thực hiện việc phục hồi môi trường, đất đai.

          3.2.3. Quản lý và bảo vệ môi trường

 - Tiếp tục triển khai Luật BVMT, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản pháp quy trong lĩnh vực BVMT. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ bảo vệ môi trường của tỉnh và các cơ chế, chính sách tài chính trong việc tạo nguồn quỹ và hỗ trợ cho các đơn vị tham gia xử lý ô nhiễm; ban hành Kế hoạch hành động đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức triển khai những nội dung của kế hoạch.

- Xây dựng và triển khai Chiến lược truyền thông về môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa về công tác BVMT để nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác BVMT.

- Tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm soát chặt chẽ công tác BVMT tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu vực khai thác khoáng sản, bãi chôn lấp chất thải và các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không để xảy ra điểm nóng.

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ  sở  ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết  định 64/2003/QĐ-TTg hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý chất thải và rút tên khỏi danh sách; đồng thời đôn đốc các đơn vị công ích gây ô nhiễm nghiêm trọng ngoài danh sách Quyết định 64 lập đề án để được hỗ trợ kinh phí từ Trung ương; triển khai phân loại cơ sở gây ô nhiễm, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh hàng năm.

- Xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm của tỉnh (2005-2010), trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hoạt động quản lý môi trường của tỉnh giai đoạn 2010-2015. Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới quan trắc và tăng cường năng lực quan trắc môi trường.

Xây dựng, ban hành và phối hợp thực hiện Chương trình công tác về BVMT của huyện, xã; trong đó, triển khai đồng bộ tất cả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như quản lý môi trường công nghiệp, quản lý rác thải, chất thải y tế nguy hại, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản.

          - Tham mưu cấp có thẩm quyền quan tâm tăng cường đội ngũ cán bộ thực hiện công tác BVMT các cấp huyện, xã; phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

          3.2.4. Quản lý biển, đảo và tài nguyên nước

          - Quản lý nhà nước về biển, đảo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật về quản lý biển đảo; tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án Tổng hợp đới ven bờ tỉnh Bình Định; phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các cơ quan thuộc Tổng cục thực hiện các dự án, chương trình quản lý tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

          - Quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động của dự án Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính tại tỉnh Bình Định (2009 – 2012); thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại khu vực ven biển và đảo Việt Nam (2009 – 2011).

          - Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Hoàn thành điều tra, đánh giá, kiểm kê, thống kê số liệu tài nguyên nước hiện có; cơ bản hoàn thành việc lập và quản lý hồ sơ khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước tỉnh Bình Định (2009 – 2012).

3.2.5. Thanh tra, kiểm tra

Đổi mới nội dung công tác thanh tra, kiểm tra; tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, cấp phép hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực TNMT đúng quy định, không để tồn đọng.

3.2.6 Công tác tổ chức, cải cách thủ tục hành chính

Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong giải quyết thủ tục hành chính. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất chính xác, kịp thời; đổi mới phong cách, lề lối, thái độ làm việc của cán bộ công chức, viên chức với mục tiêu là nâng cao chất lượng dịch vụ công, nâng cao hiệu quả công việc; không gây phiền hà cho các tổ chức, công dân.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức xét tuyển công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, áp dụng Hệ thống Văn phòng điện tử, Một cửa điện tử; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ sau khi chia tách, sắp xếp lại.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức và sắp xếp, luân chuyển hợp lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của từng phòng, đơn vị trực thuộc; củng cố, giữ vững và tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong từng từng tập thể, từng phòng, từng đơn vị và toàn cơ quan. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp và năng lực, trí tuệ của từng cá nhân; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; đổi mới và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

(Nguồn : Kế hoạch số 650 /KH-STNMT, ngày 08/04/2011)     Thông báo


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở đề nghị Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chỉ tổ chức mời các cuộc họp cần thiết; số lượng tham gia họp phải ít hơn 10 người.

- Thông báo đấu giá QSDĐ của 16 lô đất tại các khu QHDC trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xem chi tiết tại đây./.

- Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết tại đây./.

- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây

 

     Văn bản mới
      Video
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Thống kê người dùng
  Đang online:               16
  Số lượt truy cập: 4507045
Danh mục biểu mẫu KKĐĐ chuyên đề năm 2019
Dịch vụ công mức độ 3 của Sở TN&MT Bình Định
Danh mục văn bản Trung ương hàng tuần
Tra cứu hồ sơ lưu trữ
Chuyên trang Chính sách, pháp luật TNMT
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Bộ Tài Nguyên Môi Trường
Danh sách các cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật đất đai
Chính phủ Việt Nam
Danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
Công khai kết quả thẩm định ĐTM tỉnh Bình Định
Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu
Công báo điện tử tỉnh Bình Định
Trang tra cứu hủy GCN QSĐ đất
Trung tâm Quan trắc TNMT Bình Định
TRUNG TÂM KTTV
Thông tin tuyển dụng CCVC ngành TNMT
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 0256.3824853 - Fax: 0256.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Huỳnh Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở.
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)