Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    TIN TỨC    Tin hoạt động
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Để tổ chức triển khai thi hành Luật có hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, vì sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường .

Theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo các Nghị định, Quyết định về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Thời hạn trình dự thảo các văn bản này chậm nhất là ngày 15/10/2014.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, cơ quan, tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan về lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lực thi hành, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; hoàn thành việc rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2014.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Luật Bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Trong Quý III và Quý IV năm 2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường rộng rãi trong nhân dân; xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá, theo dõi tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong năm 2015.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý liên quan đến bảo vệ môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan báo chí tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại địa phương; ban hành kịp thời các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền được giao trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền; giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đến các hội viên.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


Hữu Lộc  (Cập nhật ngày 17-09-2014)    BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn