Chào mừng các bạn đến với website Trung tâm Quan trắc môi trường
  TRANG CHỦ    NĂNG LỰC    Năng lực chung

Trung tâm Quan trắc môi trường là một trong 7 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định . Với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức được giao tại 904 /QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường và các hoạt động dịch vụ trên lĩnh vực quan trắc tài nguyên và môi trường

Trung tâm Quan trắc môi trường có 33 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó: 

Về trình độ học vấn, chuyên môn: hiện tại Trung tâm có 03 thạc sỹ, 27 cử nhân, kỹ sư và 03 cán bộ, người lao động có trình độ cao đẳng và nhân viên làm các bộ phận gián tiếp (bảo vệ, phục vụ, .....)

             + Quyết định số 2249/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: VIMCERTS 014.

                 

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

I. QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG 

1. Nước :  Nước mặt ; Nước thải; Nước dưới đất ; Nước biển .

2. Khí : Không khí xung quanh và Môi trường lao động

II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 

1. Nước :  Nước mặt ; Nước thải; Nước dưới đất ; Nước biển .

2. Khí : Không khí xung quanh và Môi trường lao động

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các Thông số được chứng nhận kèm theo Ọuyết định số: 2249/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trung tâm đã được Phòng Công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt tiêu chuẩn theo hệ thống TCVN ISO/ IEC 17025:2005  : Phòng thí nghiệm Quan trắc - phân tích : mã số VILAS 671

 Đồng thời, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức giám định tư pháp các vụ việc về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Quyết định sô' 3400 /QĐ- UBND ngày 15/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhBẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 056.3817417 - Fax: 056.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn