Chào mừng các bạn đến với website Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
  TRANG CHỦ    Cơ cấu tổ chức    Chi cục Quản lý đất đai
      LIÊN HỆ      ĐĂNG NHẬP      SƠ ĐỒ WEBSITE          English   
  TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  TIN TỨC - SỰ KIỆN  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  LỊCH CÔNG TÁC  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  HỎI ĐÁP  THÔNG TIN CẦN BIẾT  VĂN BẢN DỰ THẢO
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Thư điện tử
Văn phòng điện tử 5.0
LỊCH
Bản tin Tài nguyên và Môi Trường
Bảng giá đất tỉnh Bình Định
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, QH khoá 14
Tuyên truyền, phổ biến các Luật tại kỳ họp thứ 4, QH khoá XIV
Danh sách các TCCN hành nghề TNN
Trang thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Bình Định
Bộ Luật dân sự 2015
Luật Tiếp cận thông tin
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bình Định
LUẬT BIỂN VN 2012
Luật Đất đai năm 2013
Luật Bảo vệ môi trường
Luật Trợ giúp pháp lý
Trả KQ TTHC qua DV bưu điện công ích

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Chi cục trưởng: Ông Hà Văn Đức

ĐT: 0256.3827114

Email:duchv@stnmt.binhdinh.gov.vn

I. Vị trí, chức năng:

Chi cục Quản lý Đất đai là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sach nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a.Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

b.Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án và các giải pháp quản lý trên lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

2.Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

a.Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập và tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh để trình UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b.Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

c.Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định về nhu cầu sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4. Về đăng ký và thống kê đất đai:

a.Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;

b.Hướng dẫn việc đăng ký đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố;

c.Tham mưu Giám đốc Sở trong việc quản lý, kiểm tra việc cấp phát, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

5. Về đo đạc và bản đồ:

a.Tham mưu Giám đốc Sở xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

b.Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý, kiểm tra chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ;

c.Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: Hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;

d.Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

6. Về giá đất:

a.Điều tra, khảo sát, thống kê giá các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất;

b.Cập nhật thông tin giá đất trong hệ thống thông tin đất đai và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất trong bảng giá đất của cấp tỉnh;

c.Tham mưu Giám đốc Sở lập và gửi hồ sơ thẩm định bảng giá đất đến Sở Tài chính để thẩm định theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan trong trường hợp UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất;

d.Tham mưu Giám đốc Sở giải quyết các vướng mắc về xây dựng, điều chỉnh, thực hiện bảng giá đất tại địa phương;

đ.Báo cáo Giám đốc Sở, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện bảng giá đất tại địa phương;

e.Thực hiện các nhiệm vụ khác về định giá đất do UBND tỉnh giao.

7. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

a.Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

b.Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;

c.Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

d.Tham mưu Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương, các tổ chức trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quản lý, sử dụng đất sau khi giải phóng mặt bằng;

đ.Hướng dẫn việc xác định người sử dụng đất được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ; hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất tái định cư; quy định và hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái định cư.

8.Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất,  chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp phải xin phép), chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để trình UBND tỉnh quyết định; soạn thảo hợp đồng thuê đất trình Giám đốc Sở ký sau khi có quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh.

9.Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

10.Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

11.Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đất đai theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách bảo đảm cho hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

12.Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong Chi cục; tham gia đào tạo cán bộ quản lý, nghiên cứu về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

13.Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật.

14.Trình Giám đốc Sở dự toán sử dụng kinh phí ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách trung hạn, ngắn hạn của Chi cục; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí do Chi cục trực tiếp quản lý sử dụng.

15.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục.     Thông báo


- Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem nội dung tại đây./.

- Góp ý dự thảo Quy định chính sách khuyến khích các thành phần kinh kế tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tải tại đây./.

- Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem tại đây./.

- Tải đề cương báo cáo và các phụ lục của Công văn số 1726/STNMT-CCBVMT ngày 20/8/2019. Chi tiết tại đây./.

Góp ý Dự thảo Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. Tải nội dung tại đây./.

- Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ TN&MT. Xem chi tiết tại đây./.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ TN&MT. Xem chi tiết./.

     Văn bản mới
      Video
     Lịch
     Hình ảnh hoạt động
     Thống kê người dùng
  Đang online:               8
  Số lượt truy cập: 3946784
Danh mục văn bản Trung ương hàng tuần
Dịch vụ công mức độ 3 của Sở TN&MT Bình Định
Tra cứu hồ sơ lưu trữ
Chuyên trang Chính sách, pháp luật TNMT
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
Bộ Tài Nguyên Môi Trường
Danh sách các cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật đất đai
Chính phủ Việt Nam
Danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
Văn phòng Điều phối về Biến đổi Khí hậu
Công báo điện tử tỉnh Bình Định
Trang tra cứu hủy GCN QSĐ đất
Trung tâm Quan trắc TNMT Bình Định
TRUNG TÂM KTTV
Thông tin tuyển dụng CCVC ngành TNMT
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Tel: 0256.3824853 - Fax: 0256.3824950 - Email: stnmt@binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Huỳnh Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở.
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)